תקנון ותנאי שימוש

מערכת פונקט פלטפורמת רכש לקבלנים

שם הקבלן  _____________________, ח.פ. / ת.ז. _____________(להלן: “הלקוח“)

איש/אשת קשר ________________________________ מסטלפון נייד: _________

כתובת הלקוח: ______________________________________________________

 1. פונקט אפליקציות בעמ, ח.פ. 515749778 (להלן: “החברה“) פיתחה, מפעילה ומשווקת מערכת שמטרתה יצירת זירה עסקית מסחרית לניהול הזמנות בין קבלנים לבין ספקים בתחום הבנייה והנדלן (להלן בהתאמה: “המערכת“). כקבלן, נציגי החברה, ייצרו עבורך (בהתאם למידע אשר תעביר להם) פלטפורמה מסחרית אליה אפשר להגיע באמצעות דפדפן ו/או באמצעות אפליקציה ייעודית במכשיר אישי המקושר לרשת האינטרנט (להלן: הפלטפורמה” – יובהר כי כל איזכור של הפלטפורמה כולל את האפליקציה). בפלטפורמה תוכל (בעצמך ו/או באמצעות עובדים מטעמך) לערוך ולנהל הזמנות מספקים שונים בהתאם לפרוייקטים אשר תגדיר מראש, לקבל חדשות בנושאים הקשורים לתחום עיסוקך, ליצור דוחות הקשורים להזמנות מספקים שונים, לנהל ולבקר את כל תחום הרכש והאספקה לאתר הבנייה ועוד. השימוש במערכת ובפלטפורמה על ידי הלקוח ו/או המשתמש (כהגדרתם להלן) (ללא תלות במכשיר ממנו משתמשים בהטלפון נייד, טאבלט, מחשב) וקבלת השירותיםמהחברה (כהגדרתם בנספח א להסכם זה) כפופים לתנאי הסכם זה.
 1. תקופת ההסכם.
  1. בכפוף לאמור בנספח בלהסכם זה, תקופת ההסכם הינה החל מיום החתימה על הסכם זה ועד אשר מי מהצדדים שלח למשנהו הודעה בכתב על ביטול הסכם זה בתוך 30 ימים. על אף האמור, החברה יכולה להביא הסכם זה לידי סיום על פי שיקול דעתה הבלעדי באופן מיידי בהתאם לאמור בסעיף 2.3 להלן.
  2. בסיום תקופת ההסכם הנקובה בסעיף 2.1 לעיל, ללקוח תהא האופציה להאריך הסכם זה וזאת בהתאם לתנאי התמורה אשר יקבעו בין הצדדים בכתב.
  3. על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לתרופות וסעדים אחרים או נוספים עפי הסכם זה ו/או עפי כל דין, מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים: (1) אם יוצא נגד הלקוח צו מינוי כונס נכסים זמני או קבוע או צו קבלת נכסים או צו עיקול או צו פירוק, וצו כאמור לא בוטל בתוך 30 ימים ממועד הוצאתו; (2) אם הפר הלקוח הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקנה את ההפרה בתוך 5 ימים מקבלת דרישה בכתב מאת החברה לתיקון ההפרה; 
  4. תוצאות סיום ההסכם
  5. מובהר ללקוח כי עם סיום הסכם זה, הלקוח יאבד כל גישה לכל נתוני הלקוח אשר החברה עשויה לאחסן על מנת שהתוכנה תהיה זמינה ללקוח.
  6. על אף האמור לעיל, למשך תקופה של שלושים (30) ימים מהמועד הקובע של סיום הסכם זה, החברה תספק ללקוח, עם בקשת הלקוח בכתב, הזדמנות סבירה להוריד את נתוני הלקוח.
  7. החברה שומרת את הזכות למחוק לצמיתות כל נתוני לקוח אשר עשויים להתקיים בחשבון הלקוח בכל עת לאחר תקופת שלושים (30) הימים (כאמור בסעיף 2.6 לעיל), והלקוח מסכים לוותר על כל הזכויות המשפטיות או מן היושר או סעדים שיתכן ויש לו כנגד החברה לגבי נתוני הלקוח שנמחקו בהקשר לעיל.
 2. מהות ההתקשרות
  1. בכפוף לתנאי הסכם זה, ולתשלום דמי התמורה כאמור בנספח ב‘ (תנאים מסחריים), החברה מעניקה ללקוח זכות אישית, לא בלעדית, בלתי ניתנת להמחאה, בלתי ניתנת להעברה, כלל עולמית, ואינה ניתנת לרישוי משנה ((sublicensing), להיכנס ולעשות שימוש במערכת ובפלטפורמה, במהלך תקופת ההסכם, למטרות העסקים הפנימיים של הלקוח בלבד (למען הבהר היטב, לא לשם מכירה חוזרת, הפצה, או דרך אחרת של הפיכת התוכנה לזמינה לצדדים שלישיים) ובהתאם לתיעוד. 

תיעודמשמעו הוראות התיפעול, מפרטים ומידע קשור של התוכנה, אשר החברה באופן כללי מעמידה לרשות הכלל באתר האינטרנט שלה או במסגרת המערכת אשר מתארות את השימוש, התכונות והפעלת המערכת והפלטפורמה. בכל מקום בהסכם זה המונחהמערכתכוללתיעוד“.

  1. השימוש בפלטפורמה הינו כפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר החברה אשר יהא בתוקף באותה העת. לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 1. התחייבויות והצהרות הצדדים 
  1. הצדדים מתחייבים בזה לפעול בשקידה ראויה ולהקדיש את מיטב מרצם ומאמצם בפעולתם על פי הסכם זה.
  2. מוסכם ומובהר בזה, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג שיהיו לכל צד בניהול עסקו בלי יוצא מן הכלל, יחולו על אותו הצד וישולמו על ידו בלבד.
  3. להסרת כל ספק מובהר בזה במפורש, כי לא ישררו בין הלקוח (או מי מטעמו) לבין החברה (או מי מטעמה) בכל עת, יחסי שותפות, שליחות או עבודה כמשמעותם עפי כל דין על כל המשתמע מיחסים אלו.
 1. התחייבויות והצהרות הלקוח
  1. הלקוח ישתף פעולה עם החברה על מנת שהחברה תספק שירותים ללקוח וכן יציית להוראות אשר החברה עשויה לתת ללקוח בהקשר למתן השירותים על ידה. כמו כן, הלקוח מבין ומסכים כי מתן השירותים תלוי בשיתוף הפעולה של הלקוח עם החברה.
  2. הלקוח יכול לעשות שימוש במערכת ובפלטפורמה באמצעות עובד או קבלן מטעמו אשר עובד באופן קבוע במקום העבודה של הלקוח ואשר הוגדר במערכת על ידי נציגי החברה בהתאם למידע אשר ניתן מהלקוח והכולל שם משתמש, סיסמא וסוג הרשאה המערכת (להלן: “המשתמש“).
  3. על מנת להיכנס ולעשות שימוש במערכת ו/או בפלטפורמה, המשתמש יידרש להזין שם משתמש וסיסמא (להלן: “פרטי ההתקשרות“).
  4. הלקוח והמשתמש לא יאפשרו לאף אחד מלבד המשתמש האמור לקבל גישה או לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של המשתמש.
  5. הלקוח מאשר ומסכים: (1) לשמור, ולוודא כי המשתמש ישמור, על כל פרטי ההתחברות מאובטחים בכל העת; (2) כי הוא ישאר האחראי הבלעדי ונושא באחריות בגין כל פעילות המתרחשת במסגרת או בקשר עם השימוש בפרטי ההתחברות; (3) כי ניתן יהיה להשתמש בפרטי ההתקשרות של כל משתמש רק על ידי אותו המשתמש, וכי מספר אנשים לא יוכלו לחלוק את אותם פרטי התקשרות; וכן (4) להודיע מיידית לחברה בכתב במידה והלקוח מגלה כי נעשה שימוש או כניסה כלשהו/י לא מאושר/ת בפרטי התקשרות או בתוכנה..
  6. הגישה למערכת נעשית באמצעות פתיחתה בכתובת www.punct.co.il וזאת על גבי מכשיר התומך ומתקשר לרשת האינטרנט  (להלן: “החומרה“). הפלטפורמה תומכת ברכיבי התוכנה הבאים: Android 5.0, Ios 10.0 וגרסאות דפדפנים נתמכות בלבד. מובהר כי החומרה אינה מסופקת ללקוח כחלק ממתן השירותים.  
  7. לצורך אספקת השירותים ללקוח, המערכת תספק התראות על גבי החומרה. הלקוח וכן כל משתמש מטעמו, מסכימים לקבלת ההתראות וכן להפעלת מערכת קבלת ההתראות בחומרה לצורך קבלת השירותים. מנגנון ההתראות (Notifications) נעשה בהתאם להתנהגות המוגדרת בחומרה ו/או התוכנה (מערכת ההפעלה) הרלוונטית (Native behavior as per the operating system (iOS, Android)).
  8. הלקוח מסכים ומאשר בזאת להציג את שמו ואת הלוגו שלו בפלטפורמה ובאתר של החברה כמשתתף בפלטפורמה.  
  9. הלקוח מתחייב לנהוג בהגינות ונאמנות כלפי החברה ולהימנע מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום פגיעה או הטלת דופי בפלטפורמה, במערכת, בחברה, שמה הטוב או עסקיה.
  10. 5.10.הלקוח לא יהא רשאית להמחות /ואו להעביר ו/או להסב בכל דרך שהיא את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לגורם כלשהו, בתמורה ו/או שלא בתמורה.
  11. 5.11.הלקוח לא יהא רשאי להעתיק, ו/או לשכפל, ו/או לשנות את המערכת ו/או הפלטפורמה.
  12. 5.12.ללקוח אין ולא תהיה כל סמכות לחייב את החברה או להתקשר בשמה או ליצור חבות שלה בכל דרך שהיא, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 
  13. 5.13.הלקוח מסכים כי החברה תבצע בכל מועד במהלך תקופת ההסכם ובמשך שנתיים לאחר מכן בדיקה של התשתיות והמערכות של הלקוח, לשם קביעת עמידה בתנאי הסכם זה. כל בדיקה שכזו תבוצע על ידי החברה ו/או נציגיה במהלך שעות העבודה הרגילות, והלקוח ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או נציגיה בכל בדיקה שכזו.
  14. 5.14.מבלי לגרוע מהאמור, החברה עשויה להשתמש בשירותי צד שלישי כגון: Google ,Analytics,  EXOP ,, Amazone clude services,Google Clude Services, Search Elastic Search, Fire base , cloudinary  או להציג פרסומות באמצעות Google Adsense , אשר להן יש תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהןאין החברה אחראית על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדי גואנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ותנאיהן.
  15. 5.15.החברה לא תבצע כל פעולה, אשר תפגע בך אלא לצורך הגנה על אינטרס כשר של החברה, או לשמור על הוראות החוק ולקיים צווים שיפוטיים. בין היתר, החברה עשוייה לשמור עוגיה (Cookie) על מכשירך האישי, הכוללת מידע שמזהה אותך מול הפלטפורמה ו/או האתר. כמו כן, החברה שומרת מידע אודות הודעות ודפים שנצפו על ידך. Cookie זו תשמש, כמפורט בהסכם, לצרכי אימות וזיהוי ולא תכיל כל מידע מזהה.
 1. התמורה
  1. הלקוח ישלם לחברה את התמורה הנקובה בנספח ב‘ (תנאים מסחריים) להסכם זה בתנאים ובמועדים הקבועים בנספח זה.
 1. נתוני הלקוח
  1. רשיון
  2. בעת השימוש במערכת ובאפליקציה, הלקוח רשאי להכניס, לייבא, להעלות, לדוור או לספק בדרך אחרת לחברה נתוני לקוח מסוימים וכן נתונים מסויימים יועלו למערכת ולפלטפורמה באמצעות המיכשור של המערכת. 
  3. הלקוח מעניק בזאת לחברה רשיון לאבלעדי, בתשלום מלא ונטול תמלוגים, רשיון לשימוש, עיבוד, הצגה, העתקה, ואיחסון נתוני לקוח כנל על מנת לספק את התוכנה ללקוח.
  4. אחריות
  5. הלקוח מצהיר ומתחייב כי: (1) הלקוח הוא הבעלים, או השיג את הזכויות לבעלות, על כל זכויות הקניין הרוחני המתקיימות בנתוני הלקוח, וללקוח יש את הזכות לספק לחברה את הרישיון המוענק בזאת להשתמש בנתוני הלקוח כאמור בהתאם להסכם זה; וכן (ii) נתוני הלקוח אותם הוא מספק אינם מפרים או פוגעים בפטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר, זכויות קנייניות או זכויות לפרטיות או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו. 
  6. הלקוח יישאר אחראי בלעדית בגין נתוני הלקוח ומשחרר מפורשות את החברה מכל אחריות שהיא העולה מהשימוש של החברה בנתוני הלקוח כפי שהותר במסמך זה.
  7. נתוני הלקוחכל מידע המוזן במערכת לגבי הלקוח, לרבות (אך לא רק) הזמנות, פרוייקטים, כתובות, פרטי עובדים, טלפונים, תמונה, מלל ו/או תמחור. יובהר כי כל דמי השימוש במערכת אינם נכללים תחת הגדרה זו, והחברה שומרת כל רקוד לגביהם לצורך עמידה בתנאי החוק. 
  8. זמינות נתוני לקוח
  9. במהלך התקופה, החברה תנקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על אמצעי הגנה מנהליים, פיזיים, וטכניים להגנה על האבטחה, הסודיות והשלמות של נתוני הלקוח, כפי שתוארה בתיעוד.
  10. 7.10.אמצעי הגנה אלו יכללו, בין היתר, אמצעים המונעים גישה, שימוש, התאמה או חשיפה של נתוני הלקוח, זולת (א) בהקשר לשימוש הלקוח בתוכנה; (ב) כדי למנוע או לטפל בבעיות שירות או בעיות טכניות בהקשר לתוכנה; (ג) כמחוייב על פי החוק החל, ו/או (ד) כפי שמתיר הלקוח במפורש בכתב.
  11. 7.11.מובהר בזאת כי החברה אינה ערבה כי צדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יוכלו לגבור על האמצעים המפורטים בסעיף זה או שיעשו שימוש במידע האישי של הלקוח ובנתוני הלקוח למטרות לא ראויות.
  12. 7.12.פרטיות. כל המידע אשר יועלה על ידי הלקוח למערכת יהיה בבעלותו המלאה של הלקוח. מבלי לפגוע באמור, הלקוח מאשר כי לגבי כל מידע אישי (כמשמעות מושג זה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמא 1981, להלן: “חוק הפרטיות“) הנמסר על ידי הלקוח לצורך השימוש במערכתהוא בעל המידע (כמשמעות מושג זה בחוק הגנת הפרטיות) והחברה מעבדת את המידע האישי כאמור כמיקור חוץ ו/או כמחזיק (כמשמעות מושגים אלו בחוק הפרטיות). עיבוד המידע האישי אשר יועלה מטעם הלקוח למערכת יערך בהתאם לכללים הנדרשים על פי חוק הפרטיות והתקנות שהותקנו על פיו, ובכלל זאת החברה מתחייבת כי: (1) תהיה רשאית לעבד ולעשות שימוש במידע האישי למטרת מתן השירותים, כאמור בהסכם זה; (2) החברה תיישם אבטחה סביבתיים, פיזיים ולוגיים ביחס למערכת, אשר נדרשים על מנת למנוע חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע האישי, זאת בשים לב לסוג המידע האישי ורמת הרגישות של המידע האישי, וזאת בהתאם לתקנות אבטחת המידע; (3) תנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהגישה למידע האישי תהא מוגבלת אך ורק לעובדיה אשר יש להםצורך לדעתאו אשר נדרשים לגישה למידע האישי הרלוונטי לצורך מתן השירותים ללקוח, וכי עובדים אלו ידעו על אופיו הסודי של המידע האישי ויקבלו הכשרה/ הדרכה מתאימה בקשר לשימוש במידע האישי והוראות החוק והתקנות מכוחו; (4)  תודיע ללקוח על כל מקרה בו יוודא לה על הפרת הוראות סעיף זה או הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או התקנות מכוחו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ואשר יש בהם כדי להשפיע על המידע האישי של הלקוח.
  13. 7.13.בכפוף לאישור בין הצדדים לתשלום תעריפים, החברה תספק ללקוח העתק מנתוני הלקוח.
 2. התחייבויות והצהרות החברה
  1. החברה מתחייבת כי הינה בעלת מלוא הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, במערכת ובפלטפורמה. כמו כן, החברה מצהירה כי אין מניעה, בין בהסכם ובין בדין, להתקשרותה בהסכם זה עם הלקוח ולביצוע התחייבויותיה עלפיו, וכי התקשרותה בהסכם וביצועו כאמור אינו מהווה הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו.
  2. החברה מצהירה כי כאמור לעיל, לצורך השימוש בפלטפורמה, יישמרו נתוני הלקוח במאגר המידע של החברה. החברה  מתחייבת שלא לפגוע, לשנות ו/או לעשות במאגר המידע הנל כל שימוש (למעט שיחזור מידע לטובת שירות ללקוח ו/או שימוש הנדרש על פי דין ו/או צו שיפוטי ו/או לצורך הליך משפטי המתנהל בין הצדדים), וכן לפעול לשמירת המידע לצורך פעילות סדירה של המערכת, תחזוקה ואבטחת המידע וכן שיחזור המידע על מנת לתת למשתמשים את השירות הטוב ביותר בפלטפורמה. בנוסף לאמור לעיל, החברה תשמור כל מידע הנדרש לה לצורך עמידה בתנאי החוק ולמשך הזמן הקבוע בחוק, ובכלל זאת כל מידע הנדרש לצורך דיווח לרשויות המס /המדינה, ככל ונדרש.
  3. החברה תתן התראה בכתב ללקוח בת 2 ימי עסקים ככל שיידרש ו/או יתבצע עידכון ו/או שדרוג מתוכנן של המערכת שתהא לו השפעה מהותית על שימוש הלקוח בפלטפורמה. 
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לשדרג את המערכת (ו/או כל חלק בה) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע באמור, ככל שהחברה תשיק ו/או תעדכן יכולות חדשות בפלטפורמה ו/או במערכת אשר יתנו שירותים נוספים להלקוח (ומבלי לפגוע בשירותים האמורים בהסכם זה), החברה שומרת לעצמה את הזכות ליתן שירותים אלו תמורה תשלום נוסף וזאת ללא כל הפרה של הסכם זה והלקוח לא יוכל להעלות כל טענה בגין זאת.
 1. זכויות יוצרים
  1. מובהר ומוסכם בזאת, כי אין בהסכם זה כדי להעניק ללקוח בשום אופן, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, הן בדרך של השתק או בכל דרך אחרת, זכות כלשהי בפלטפורמה ו/או במערכת ו/או במשובים וההערות והתיקונים והשינויים אשר הוגשו לחברה על ידי הלקוח ו/או מי מהמשתמשים ו/או בידע אשר נוצר ו/או התקבל כתוצאה מהשימוש ו/או ההמשובים של המשתמשים ו/או בשמה וסימניה המסחריים של החברה או בכל קניין רוחני הגלום בהם, למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה ו/או במערכת כמפורט בהסכם זה.
  2. מובהר כי, כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים כלשהי וכל זכות אחרת המוגנת עפי דיני הקניין הרוחני, בין רשומה ובין לאו, ו/או כל דין אחר בקשר עם המערכת ו/או הפלטפורמה ו/או המסמכים הקשורים בהם (לרבות התיעוד), כפי שהינן ו/או כפי שיהיו בעתיד, הינן של החברה בלבד (ו/או של צדדי געמם החברה נמצאת בקשר מסחרי) והלקוח לא רוכש זכויות כלשהן בפלטפורמה ו/או במערכת ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בהם, למעט זכות השימוש במערכת ובפלטפורמה, בהתאם להסכם זה.
  3. הלקוח מצהיר ומתחייב בזה, שלא להעתיק את המערכת ו/או הפלטפורמה ו/או קוד המקור שלהן ו/או לעשות בהן שימוש שלא עפי הסכם זה, לרבות להימנע מכל פעולה של שינוי ו/או המרה ו/או  פירוק ו/או  הנדסה לאחורשל המערכת ו/או הפלטפורמה ו/או חלקן.
  4. בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות המערכת לגבי עסקו של הלקוח שייך ללקוח. אולם, החברה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי (כמוגדר להלן), ולחשוף אותו לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירות שלה, לשם אספקת, שיפור ופרסום המערכת, האפליקליה והשירותים של החברה. “מידע אנונימימשמעו מידע בנוגע לשימוש בתוכנה אשר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד, כגון מידע מצטבר וניתוח על שימוש במערכת ובפלטפורמה. החברה הינה הבעלים של כל המידע האנונימי אשר נאסף או התקבל על ידי החברה. 
 1. אחריות
  1. 10.1.החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח ו/או כלפי המשתמשים ו/או כלפי צד גלנזק עקיף ו/או ישיר, מיוחד, מקרי ו/או תוצאתי (לרבות אבדן מידע או מניעת רווחים) שנגרם לגורם כלשהו כתוצאה או בקשר עם הסכם זה /או כתוצאה משימוש במערכת ו/או בפלטפורמה ו/או מתקלה במערכת ו/או בפלטפורמה. 
  2. 10.2.בנוסף לאמור לעיל, המערכת מסופקת על בסיסכפי שהיא“, ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מכללא. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות מפורשת ו/או אחריות משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות לגבי התאמה למטרה מסוימת ו/או הפרה וכל אחריות אחרת הנובעת ממהלך עסקים רגיל וכיוב. החברה לא תישא בכל אחריות בגין:  (א) בעיות טכניות כלשהן של האינטרנט (לרבות, ללא הגבלה, תקשורות אינטרנט איטיות או הפסקות בתקשורת אינטרנט); ו / או (ב) כל עניין שניתן לייחסו לחומרה או תוכנה  של הלקוח או לאינטרנט של הלקוח או לספק שירות הנתונים של הלקוח. החברה אינה מתחייבת או מצהירה כי גישה לתוכנה, או שימוש בתוכנה, תהא ללא הפרעה, נטולת שגיאות, או מתאימה לצרכי הלקוח. 
  3. 10.3.השימוש של הלקוח בתוכנה, והסתמכות שלו עליה, הינה לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח ועל אחריותו,  החברה לא תישא בכל אחריות או חבות כלשהי כלפי הלקוח בקשר עם כל האמור לעילאין לראות בשירותים משום ייעוץ מקצועי. מובהר בזאת, כי השימוש בשירותי הפלטפורמה ו/או האתר ו/או בשירותים הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה, עובדיה, המשתמשים האחרים ו/או הספקים ו/או קבלנים ו/או כל האנשים הקשורים עימהם לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה, לא ישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושך בפלטפורמה ו/או במערכת ובשירותיהן, והנך מתחייב לפצות את מי מהנל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש הלקוח (ו/או מי מטעמו) בשירותי הפלטפורמה ו/או המערכת.
  4. 10.4.לצורך אספקת השירותים החברה מסתמכת על שירותים המתקבלים מצדדי ג‘ (לרבות שמירת הנתונים בענן וכיוב) – החברה ו/או מי מטעמה, אינם אחראית לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מבעיה במערכת אשר נגרמה מכשל בשירותים המתקבלים מאותה צדדי ג‘.
  5. 10.5.מובהר בהסכם זה וגם בתנאי השימוש כי על הלקוח לעבוד עם המערכת בהתאם לאמור בכל דין, לרבות חוק זכויות יוצרים, חוק הגנת הפרטיות, חוק התקשורת (דיוור ישיר) וכיוב, וכי החברה אינה אחראית לדרך השימוש במערכת ו/או תוצאותיה אשר נובעות מאי שימוש נאות במערכת עי המשתמשים ו/או מי מטעמם.
  6. 10.6.הוראות סעיף 10 זה יחולו בתקופת ההסכם וימשיכו לחול לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.
 1. סודיות
  1. 11.1.לצורך סעיף 11 בהסכם זה, “מוסר המידעמשמעוכל צד שהעביר מידע לצד השני בכל צורה שהיא; “מקבל המידעמשמעוכל צד שקיבל מידע מהצד השני בכל שצורה שהיא; למידע סודיבהסכם זה תהיה המשמעות הבאה: הסכם זה ו/או סודות הנוגעים לידע או למידע או למשובים אשר הועברו לחברה על ידי המשתמשים או אשר יגיעו ללקוח בנוגע למערכת ו/או לפלטפורמה, וכן כל מסמך, מידע פרטים ונתונים אודות המערכת ו/או הפלטפורמה ו/או כל גורם אחר המקיים קשרים עם החברה, וכן שיטות ייצור, שיווק, מחקר, פיתוח, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם הלקוח ו/או בתי עסק אחרים ו/או המשתמשים, תנאיים הסכמים אחרים שכל צד קשור בהם, עניינים עסקיים ומסחריים, סודות מסחריים, רעיונות, תפישות, ידע ו/או טכניקות, נהלים כללים, מידע בנוגע למערכותיהם, שיטות עבודה ו/או סדרי עבודה, מידע כספי, מידע מסחרי טכני ו/או תפעולי, אבטחת המידע והבטיחות ובכלל זאת סיסמאות, קודים, וכל אמצעי גישה ו/או אבטחה אחרים שיגיעו לרשות כל צד, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהסכם זה ובין שהגיע לידיעתו בכל אופן אחר שהוא, או מידע אשר יופק על ידי כל צד ו/או על ידי אדם מטעמו בקשר עם הסכם זה.
  2. 11.2.מקבל המידע מתחייב לפעול כדלקמן:
   1. 11.2.1.לשמור על המידע הסודי בסודיות, באותה מידה של זהירות בה הינו נוקט לגבי מידע סודי שלואך לא פחות ממידת זהירות סבירה.
   2. 11.2.2.לא לגלות או להעביר את המידע הסודי, או חלק ממנו, לאחרים, אלא אם קיבל את אישור מוסר המידע בכתב ומראש לעשות כן. 
   3. 11.2.3.ידוע למקבל המידע, כי חובת שמירת סודיות כמפורט לעיל, אינה רק כלפי גורם זר למוסר המידע אלא גם כלפי כל גורם במוסר המידע, אשר אינו מוסמך לקבל את המידע ומקבל המידע מתחייב שלא לגלות ולא למסור כל מידע למי מעובדי מוסר המידע שאינו מוסמך ו/או רשאי לקבל מידע סודי זה. 
   4. 11.2.4.לא לעשות כל שימוש אישי ו/או מסחרי ו/או אחר במידע הסודי שיגיע לרשות מקבל המידע ממוסר המידע ו/או אודות מוסר המידע, פרט לצורך שימוש במערכת ו/או במוצר. 
   5. 11.2.5.ידוע למקבל המידע, כי הפרת התחייבויותיו דלעיל עלולה לגרום למוסר המידע לנזקים כבדים וכי מוסר המידע יהיה זכאי לתבוע ממנו פיצויים וכן כל סעד אחר על פי דין בגין כל הנזקים שייגרמו למוסר המידע עקב ההפרה האמורה.
  1. 11.3.על אף האמור בסעיף 11.2 לעיל, לא תחול חובת הסודיות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. 11.3.1.המידע הסודי הגיע לידי מקבל המידע מצד שלישי שלא עקב הפרת התחייבויות מקבל המידע ו/או צד שלישי ואינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו צד שלישי.
   2. 11.3.2.המידע הסודי נמצא או הופך להיות מידע שבידיעת הציבור, שלא עקב הפרת התחייבויות מקבל המידע ו/או צד שלישי.
   3. 11.3.3.לגבי מידע אשר מקבל המידע יכול להוכיח שהיה ידוע לו לפני מסירתו.
   4. 11.3.4.לגבי מידע שמוסר המידע אישר בכתב ומפורש כי אינו סודי.
  1. 11.4.במקרה שמקבל המידע יידרש לגלות את המידע הסודי, עלפי דין, יודיע מקבל המידע למוסר המידע על הדרישה, לפני גילוי המידע הסודי ויגלה את המידע הסודי רק במידה הנדרשת עלפי דין.
 1. שונות 
  1. 12.1.לא יהא כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה, אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 
  2. 12.2.מוסכם בזה, כי הדין הישראלי יחול על הוראות הסכם זה וכל סכסוך בקשר להסכם זה וכל הכרוך בו ידון בפני בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
  3. 12.3.הסכם זה ממצה את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ומבטל את כל המסמכים, ההבנות וההסכמות, בכתב ובעפ, באופו מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים ערב חתימתו ומתאריך חתימתו ואילך ינהגו הצדדים בהתאם להסכם זה בלבד בכפוף להוראות כל דין.
  4. 12.4.כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט בכותרת לחוזה זה וכל הודעה תימסר: (א) בדואלתחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך 24 שעות מתאריך שליחתה; או (ב) בדואר רשום ותחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך 72 שעות מתאריך אישור בית הדואר על קבלת ההודעה למשלוח.

__________________________

שם הלקוח

__________________________

פונקט אפליקציות בע״מ

__________________________

נחתם ע״י

__________________________

נחתם ע״י

__________________________

תפקיד

__________________________

תפקיד

צרו קשר

mail

מייל

contact@punct.co.il

phonee

טלפון

09-9555350

location

כתובת

גליל ים, הרצליה